Statut

 Statut Stowarzyszenia
”Korzenie i Skrzydła”
Załącznik
do uchwały Zebrania Załozycielskiego Stowarzyszenia „Korzenie i Skrzydła”
z dnia 27 września 2007 roku; nr 02/2007
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie ”Korzenie i Skrzydła” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na pfodstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. 03.96.873 z póź. zm.). 


§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Rdziostów.

§ 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

                                                                                                                                           

§ 9. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie Władz Stowarzyszenia  mogą być stronami umów zlecenia oraz umów o dzieło zawieranych przez Stowarzyszenie.

 

§ 10. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia są chronione prawem.


Rozdział II
Cele i formy działania


§11. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.


§12. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 

1. Stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań mieszkańców wsi i małych miast.

2. Uświadamianie potrzeby aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz stałego rozwoju kulturalnego na wsi i w małych miastach..

3. Wskazanie na potrzebę zdobywania wykształcenia oraz nabywania nowych kwalifikacji i umiejętności  w celu efektywnego zaistnienia na rynku pracy i usamodzielnienia się.

4. Propagowanie aktywnego spędzania czasu jako alternatywy wobec ewentualnych zagrożeń i nałogów.

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i uświadomienie ważnej roli jaką jednostka odgrywa w społeczeństwie.

6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru (otwartość, kreatywność, energiczność, zaradność, siła przebicia) potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu.

7. Ułatwianie dzieciom i młodzieży ze środowisk wiejskich kontaktów towarzyskich pomiędzy sobą oraz z ich rówieśnikami z miast.

8. Wyrównywanie poziomu w nauce i wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast.

9. Pozyskiwanie środków finansowych na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży.

10. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.

11. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa przy pracach rolnych, w których biorą udział dzieci
i młodzież.

12. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małych miast.

13. Propagowanie idei związanych z podejmowaniem działalności związanej z ochroną środowiska naturalnego.

14. Dążenie do zmniejszenia bezrobocia na wsi oraz w małych miastach.

15. Pomoc rolnikom przy przekwalifikowywaniu się z zajęć rolniczych na zajęcia pozarolnicze. 


§ 13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
2. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej wraz z instytucjami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami.
3. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

4. Organizowanie konferencji naukowych, debat, szkoleń i spotkań oraz publikowanie ich dorobku.

5. Organizowanie kursów językowych w kraju i za granicą dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 6. Organizowanie zajęć plastycznych i muzycznych dla dorosłych dzieci i młodzieży.

7. Organizowanie zajęć związanych z profilaktyką zdrowia, a mianowicie: zajęcia na basenie, oraz inne zajęcia ruchowe w tym gimnastyka korekcyjna.

8. Oragnizowanie kursów komputerowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

9. Organizowanie wycieczek edukacyjnych, kulturoznawczych oraz rekreacyjnych.

10. Organizowanie koloni, obozów oraz zielonych szkół.

11. Organizowanie korepetycji z przedmiotów objętych programem szkolnym.

12. Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz doradztwa prawnego.
13. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

14. Przeprowadzanie cyklicznych kampanii informacyjnych dotyczących nowych jakości w ochronie środowiska naturalnego, z uwzględnieniem w szczególności norm i wymogów Unii Europejskiej.

15. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 15.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16.l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowstwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 17.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 18.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc
i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 19.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 20.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz w przypadku nieuczestniczenia w pracach klubu przez okres 6 miesięcy,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 21. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22. 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków – chyba że któryś z członków zażąda głosowania tajnego – z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 21 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 36.1 i 2.

§ 23. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 24. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako  sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub w inny sposób, który nie pozostawia wątpliwości, że zawiadomienie doszło do rąk adresata. W zawiadomieniu zawarty jest  termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienie musi nastąpić co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 22.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36.1 i 2).
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 25. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) uchwalenie statutu i jego zmian;
3) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia;
4) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) wybór i odwoływanie Zarządu;
6) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
7) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
8) ustalanie wysokości składek członkowskich;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11) nadawanie i pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
12) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
14) podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia;

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. Stowarzyszenie może reprezentować na zewnątrz każdy członek Zarządu.
2. Zarząd składa się z  minimum 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu. O wyborze Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia decyduje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 27. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
7) zwoływanie Walnego Zebrania;
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
14)sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawianych Walnemu Zebraniu i ogłasza je do publicznej wiadomości w taki sposób aby zainteresowane podmioty mogły się z nim zapoznać;
15) podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej;
16) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.


§ 28. 1.Zarząd działa na podstawie regulaminu.
2. Regulamin uchwala zarząd.         
§ 29.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2.Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 29.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

     a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

     b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

     c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,


§ 30. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 32.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. ani być jego pracownikami.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


§ 33. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
4) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane za conajmniej pół roku z góry do końca marca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Cały wypracowany dochód przeznaczony jest na realizacje celów Stowarzyszenia.


§ 34. 1 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie lub Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może upoważnić innych członków stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych lub innych sprawach.

§ 35. Zabronione jest:

    1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,

    2) wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

    3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 36. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 37. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 

Rozdział VII Działalność gospodarcza

§ 38. Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą, także poprzez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może bć przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział VII Przepisy przejściowe 

§ 39. Postanowienia Statutu dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

§ 40. Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.Q

Copyright © 2013 mk3Dprojekt.